Selecteer een pagina

Gebruiksvoorwaarden – eDock

DEFINITIES

In deze Overeenkomst hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

“Overeenkomst”: de onderliggende dienstvoorwaarden samen met de Inkooporder en ondersteunende documenten die specifiek verwijzen naar deze onderliggende dienstvoorwaarden en de Inkooporder en/of SOW

“Geautoriseerde Gebruikers” betekent natuurlijke personen of rechtspersonen, waaronder werknemers, agenten en onafhankelijke contractanten van de Klant die gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Platformdienst binnen het toepassingsgebied van deze Overeenkomst.

“Klant” betekent de rechtspersoon die in het Bestelformulier of, naargelang het geval, de SOW is gespecificeerd.

“Klantgegevens” betekent alle afbeeldingen, foto’s, video’s, teksten, bestanden en andere gegevens of informatie van de Klant of zijn partners die worden gebruikt, opgeslagen, geüpload of gedownload via de Platformdiensten.

“Documentatie” betekent alle handleidingen, instructies, specificaties en andere documenten en materialen die eDock gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking kan stellen, en die van tijd tot tijd in elk medium kunnen worden gewijzigd, waarin de functionaliteit, onderdelen, kenmerken of vereisten van het Platform product en de dienst worden beschreven. Deze documentatie wordt verstrekt “zoals ze is”. eDock geeft geen garantie voor de volledigheid of nauwkeurigheid van deze documentatie.

“Overmacht” betekent een gebeurtenis, of een reeks gerelateerde gebeurtenissen, buiten de redelijke controle van de betrokken partij (met inbegrip van uitval van het internet, onderliggende hosting en platform service providers, of een openbaar telecommunicatienetwerk, hacker attacks, denial of service attacks, virussen of andere malware attacks of infecties, stroomstoringen, geschillen met derden, wetswijzigingen, rampenexplosies, branden, overstromingen, pandemieën, rellen, terroristische aanslagen en oorlogen).

“Bestelbon” betekent het document met de specifieke voorwaarden. Deze Bestelbon maakt integraal deel uit van het Contract.

“Partij”: de Klant en/of eDock.

“Platform”: de modules van de eDock Manager die worden beschreven in het Bestelformulier en die worden geleverd als onderdeel van de Platformdiensten.

“Het Product” betekent het parkeer- en laadstation, afhankelijk van het gekozen model, ontworpen, geproduceerd en geëxploiteerd door eDock zoals overeengekomen in de Kooporder.

“Platform Dienst(en)” betekent de online toegang, beschikbaarheid en gebruik van het Platform en, indien overeengekomen in de Inkooporder.

“API” betekent de eDock API-configurator die aan de Klant ter beschikking kan worden gesteld voor zover overeengekomen in de desbetreffende Inkooporder.

“Professionele Diensten” betekent de professionele diensten die eDock kan leveren op grond van de Inkooporder, zoals, maar niet beperkt tot, installatie en configuratie.

“Diensten” betekent alle diensten die in het kader van deze Overeenkomst worden geleverd, met inbegrip van Platformdiensten en Professionele Diensten.

“SOW” betekent Scope of Work, een werkomschrijving zoals gedefinieerd in artikel 3 (Professionele Diensten)

 1. LEVERING VAN DE DIENSTEN

2.1. eDock is pas gebonden door deze Overeenkomst na haar schriftelijke aanvaarding van de Inkooporder of, indien van toepassing, de aanvaarding van de SOW door de Klant. Acceptatie van het feit dat eDock begint met de uitvoering van de Overeenkomst is voldoende bewijs dat de Opdrachtgever de Overeenkomst in zijn geheel aanvaardt en eDock machtigt de Diensten te factureren.

2.2. Op voorwaarde dat de Klant en zijn Geautoriseerde Gebruikers de voorwaarden van deze Overeenkomst naleven, zal eDock de Platformdiensten aan de Klant leveren. Deze Diensten zullen materieel in overeenstemming zijn met de specificaties in de Documentatie en/of de bijlage met de aanbiedingsbeschrijving.

2.3 Naast de Platform Diensten kunnen Partijen overeenkomen dat eDock Professionele Diensten verricht. Deze Diensten zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 3 (Professionele Diensten).

2.4. eDock zal de Diensten op professionele wijze uitvoeren, met gebruikmaking van alle redelijke vaardigheden en zorg. Deze Diensten worden uitgevoerd door een passend aantal competente, gekwalificeerde en ervaren medewerkers. Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst worden de Diensten geleverd “zoals ze zijn” en garandeert eDock niet dat, gezien de huidige stand van de techniek, het gebruik van de Platformdiensten door de Klant ononderbroken zal zijn, of dat de Documentatie van de eDock Platformdiensten aan de eisen van de Klant zal voldoen, compatibel zal zijn of zal werken met andere apparatuur, diensten of technologie die niet in de Documentatie is opgenomen, of vrij zal zijn van schadelijke code of fouten.

2.5. eDock zal de Platformdienst onderhouden en ondersteunen in overeenstemming met de bepalingen in het Service Description Schedule

 1. PROFESSIONELE DIENSTEN

3.1 Werkomschrijving (SOW). Indien Opdrachtgever professionele diensten bestelt bij eDock, zullen de Partijen een afzonderlijke werkverklaring (“SOW”) of een afzonderlijke inkooporder afsluiten. Indien de partijen een SOW uitvoeren, beschrijft dit document (i) de omvang van de door eDock te leveren professionele diensten, (ii) de bijbehorende verplichtingen van de opdrachtgever, (iii) de plaats van levering en (iv) de bijbehorende vergoedingen, (v) een geschatte planning of projectplan, (vi) een acceptatieprocedure. Elke door de partijen uitgevoerde SOW verwijst naar en is onderworpen aan deze Servicevoorwaarden en kan aanvullende voorwaarden bevatten.

3.2.  Deliverables. Alle rapporten, materialen, Documentatie of andere deliverables die door eDock aan Opdrachtgever worden verstrekt als onderdeel van de Professionele Diensten zijn “deliverables”. Niettegenstaande het voorgaande wordt het Platform of enige onderliggende technologie niet beschouwd als een Prestatie. eDock verleent Opdrachtgever een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-publiceerbare licentie om de Prestaties te gebruiken voor de normale zakelijke doeleinden van Opdrachtgever in verband met de Platform Diensten. Tenzij anders vermeld in de SOW, worden alle Leveringen geacht aanvaard te zijn indien er geen bezwaar wordt gemaakt binnen tien (10) dagen nadat de Leveringen aan de Klant ter beschikking zijn gesteld.

3.3 Wijzigingsopdrachten . Elke wijziging aan de omvang van een SOW moet schriftelijk gebeuren en door beide partijen worden ondertekend (“Change Order”). Elke Change Order moet volledige details van de aanpassing bevatten. Elke wederzijds ondertekende Change Order wordt hierin opgenomen door deze verwijzing en is onderworpen aan deze Terms of Service.

3.4.  Kosten. Als de Klant eDock verzoekt bepaalde Professionele Diensten te verlenen op een door de Klant aangewezen locatie (bijvoorbeeld ter plaatse), vergoedt de Klant de werkelijke en redelijke reiskosten van eDock die vooraf door de Klant zijn goedgekeurd.

 1. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE PLATFORMDIENST

4.1. Op voorwaarde dat de Klant en zijn Geautoriseerde Gebruikers de servicevoorwaarden van deze Overeenkomst naleven, heeft de Klant, rechtstreeks of via en door zijn Geautoriseerde Gebruikers, het recht op:

(a) toegang tot en gebruik van de Platformdiensten en Documentatie, inclusief in combinatie met andere software, hardware, netwerken en diensten voor de normale zakelijke doeleinden van de Klant (inclusief het gebruik om producten van de Klant te verkopen aan zijn B2B en B2C klanten);

(b) het genereren, afdrukken, kopiëren, downloaden, uploaden, opslaan en anderszins verwerken van alle visuele, digitale en andere output, weergaven en inhoud die kan voortvloeien uit enige toegang tot of gebruik van de Platformdienst in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst en in een door het Platform onderliggende Platformdiensten geaccepteerd formaat;

4.2. Tenzij anders vermeld in het Bestelformulier wordt de Platformdienst alleen beschikbaar gesteld in een productieomgeving. De Platformdienst bevat een reeks standaardconfiguraties en de partijen komen overeen dat het Platform alleen in deze standaardconfiguraties kan worden geconfigureerd.

4.3. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst door zijn Geautoriseerde Gebruikers. De toegang van de Klant tot de Platformdienst kan worden beperkt tot een in het Bestelformulier gespecificeerd aantal Geautoriseerde Gebruikers. Voorts is de Klant verantwoordelijk voor het gebruik van de Platformdienst door zijn eindklanten.

4.4. De Klant gaat ermee akkoord dat hij geen software zal ontvangen, maar het recht heeft om op afstand toegang te krijgen tot het Platform met als doel het verkrijgen van de Platformdienst.

4.5. De Klant stemt ermee in en garandeert dat noch hij, noch zijn Geautoriseerde Gebruikers:

(a) voor zover toegestaan door toepasselijk recht, (proberen) de Platformdiensten en/of Documentatie (voor zover van toepassing) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te dupliceren, er afgeleide werken van te maken, te framen, te spiegelen, opnieuw te publiceren, te uploaden, te posten, door te sturen of te distribueren in welke vorm of via welk medium of op welke wijze dan ook, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst; of

(b) behalve in de mate dat een dergelijke beperking verboden is onder de toepasselijke wetgeving (proberen) de Platform Diensten (met inbegrip van het onderliggende Platform) geheel of gedeeltelijk te compileren, te disassembleren, te onderwerpen aan reverse engineering of anderszins terug te brengen tot een voor mensen leesbare vorm; of

zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen. De Klant is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectuele eigendom of gebruiksrecht van de gegevens van de Klant. De Klant vrijwaart eDock voor alle vorderingen en schade als gevolg van schending van deze bepaling.

(c) de Platformdiensten verkopen, verhuren, leasen, toewijzen, distribueren, weergeven, openbaar maken of anderszins commercieel exploiteren, of anderszins gebruiken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door 6.1. van deze Overeenkomst.

4.6. Naast het voorgaande is het de Klant en zijn Geautoriseerde Gebruikers niet toegestaan om, direct of indirect:

(a) beveiliging of beveiligingsfuncties die worden gebruikt voor of zijn opgenomen in de Platformdienst te omzeilen of te 6.2. doorbreken; of 

(b) behalve in de mate dat een dergelijke beperking verboden is onder de toepasselijke wetgeving (proberen) enig deel van de Platformdiensten te compileren, te disassembleren, te onderwerpen aan reverse engineering of anderszins terug te brengen tot een voor mensen leesbare vorm; of

(c) het verkopen, verhuren, leasen, toewijzen, distribueren, weergeven, openbaar maken of anderszins commercieel exploiteren of anderszins gebruiken van de Platform Diensten behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst. 

4.7. Als de Klant zich bewust wordt van een schending van dit artikel 4 (Toegang, Gebruik en Beperkingen), moet de Klant eDock zo snel mogelijk informeren.

 1. KLANTGEGEVENS

5.1. De Klant behoudt de exclusieve eigendom en/of gebruiksrechten van alle Klantgegevens. De Klant verleent alle rechten en toestemmingen in en op de Klantgegevens die nodig of nuttig zijn voor eDock.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

6.1 De Klant zal eDock alle informatie, documentatie en medewerking verlenen die redelijkerwijs verlangd wordt om eDock in staat te stellen zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen.

6.2 Naast de overige verplichtingen uit deze Overeenkomst zal de Klant:

(a) de Platform Diensten alleen gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst;

(b) de Platform Diensten alleen gebruiken in overeenstemming met de wet- en regelgeving die op de Klant van toepassing is. 

(c) ervoor zorgen dat zijn hardware, software, netwerkconnectiviteit en systemen voldoen aan de relevante specificaties in de documentatie; 

(d) verantwoordelijk te zijn voor het verwerven en onderhouden van zijn netwerkverbindingen en telecommunicatieverbindingen tussen zijn systemen en de Platformdienst

(e) de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de introductie en verspreiding van een virus in de Platformdienst te voorkomen. 

6.3 De Klant aanvaardt dat de Platformdienst slechts een hulpmiddel is om de Klant te verbinden met zijn B2B en B2C klanten en, indien van toepassing, om de Klant in staat te stellen ondersteuning te bieden aan zijn gebruikers.

6.4. De Klant is verantwoordelijk voor zijn geautoriseerde gebruikers en zijn B2B en B2C klanten. De Klant zal eDock en haar onderaannemers verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle vorderingen van haar geautoriseerde gebruikers en/of B2B- en B2C-klanten die voortvloeien uit het gebruik van de platformdiensten.

 1. OPMERKINGEN 

7.1. In de loop van deze Overeenkomst zal de Klant feedback over de Diensten geven, en eDock kan de Klant om feedback vragen, waaronder, zonder beperking, opmerkingen of suggesties met betrekking tot de bruikbaarheid, mogelijke creatie, wijziging, correctie, verbetering of optimalisatie van de Diensten op basis van de evaluatie en het testen door de Klant van de prestaties en functionaliteit van de Platformdiensten (gezamenlijk “Feedback”).

7.2.  De wijze en frequentie van Customer Feedback wordt tussen Partijen overeengekomen.

7.3.  Voor zover de Reacties geen vertrouwelijke informatie van de Klant bevatten, verleent de Klant eDock een wereldwijd, niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig betaald recht om: (i) het maken, gebruiken, kopiëren, wijzigen en creëren van afgeleide werken van de Opmerkingen met als enig doel het verbeteren of wijzigen van de Diensten en (ii) het in sublicentie geven van de voorgaande rechten aan derden, inclusief, zonder beperking, het recht om een sublicentie te geven aan andere derden. Het is echter duidelijk dat eDock de herkomst van de Reacties nooit aan derden bekend zal maken en dat er geen toeschrijving aan de Cliënt (of Lener) zal plaatsvinden voor de geleverde Reacties.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1.  Alle eigendomsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten op de Platformdienst, de Applicatie en de Documentatie, met inbegrip van wijzigingen of toevoegingen daarvan, behoren toe aan eDock, derde partners en/of open source software. Deze Overeenkomst draagt geen intellectuele eigendomsrechten over aan de Klant.

8.2.  Met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst vrijwaart eDock de Klant van elke actie, vordering of procedure die wordt ingesteld of vervolgd door een persoon die beweert dat het gebruik van het Platform door de Klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van die persoon. of verwante rechten (hierna een “Schendingclaim”).

8.3.  Aan de vrijwaring van eDock zijn de volgende voorwaarden verbonden:

(a) De Klant zal eDock onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van een dergelijke vordering tot inbreuk of een kennisgeving die daaraan voorafgaat zodra hij zich daarvan bewust wordt en zal eDock volledige en exclusieve bevoegdheid, informatie en bijstand verlenen bij de verdediging en schikking van een dergelijke vordering.

(b) Indien een Schending Claim is bewezen door een rechterlijke uitspraak, stemt de Klant ermee in om eDock, naar eigen keuze en op eigen kosten, ofwel (a) het recht om het item te blijven gebruiken veilig te stellen, of (b) met behulp van redelijke inspanningen en tegen redelijke kosten, het item te vervangen of te wijzigen om het geldig of ongeschikt te maken, op voorwaarde dat een dergelijke vervanging of wijziging de prestaties of kwaliteit van het getroffen onderdeel van het Platform niet vermindert. Indien noch (a) noch (b) door eDock met redelijke inspanningen en tegen redelijke kosten kan worden bereikt, stemt zij ermee in het item van het Platform te verwijderen, in welk geval de vergoedingen billijk zullen worden aangepast om deze verwijdering weer te geven.

8.4. Alleen in het geval dat het bovengenoemde artikel 8.3(b) onmogelijk blijkt, is eDock, naast de stappen die kunnen worden genomen in overeenstemming met artikel 8.3(b), aansprakelijk voor schadevergoeding die de Klant moet betalen als gevolg van een definitieve rechterlijke uitspraak of als onderdeel van een schikkingsovereenkomst (die vooraf moet worden goedgekeurd door eDock indien een dergelijke schikkingsovereenkomst wordt gesloten tussen de Klant en een derde partij)

8.5. In geen geval is eDock aansprakelijk voor enige vordering wegens inbreuk met betrekking tot (i) een schending door de Klant van de voorwaarden van deze Overeenkomst, (ii) een wijziging van het betreffende Ongeldige Item die niet door of namens eDock is aangebracht, (iii) het gebruik van het betreffende Ongeldige Item voor doeleinden die niet in deze Overeenkomst zijn voorzien of die niet in overeenstemming zijn met de Documentatie, (iv) wijziging, configuraties van het Platform uitgevoerd in overeenstemming met de specifieke instructies van de Klant, (v) gebruik van het betreffende ongeldige item in combinatie met enig niet geleverd of goedgekeurd item of enig ander item dan uitdrukkelijk toegestaan door of namens eDock.

8.6. In het voorgaande worden alle verplichtingen van eDock met betrekking tot inbreuk op eigendomsrechten van derden uiteengezet. Het voorgaande wordt uitsluitend ten behoeve van de Klant gegeven en komt in de plaats van alle garanties van niet-inbreuk met betrekking tot het Platform en de Applicatie.

 1. VERGOEDINGEN EN BETALING

9.1. Tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen, worden de kosten voor de levering van de Goederen en Diensten vermeld in de Aankooporder. Alle kosten zijn exclusief BTW en soortgelijke belastingen. Alle kosten zijn in euro.

9.2. eDock is gerechtigd de Dienstenvergoeding jaarlijks in januari te indexeren.

Indien de Diensten in België worden geleverd, zal de indexering gebaseerd zijn op de volgende formule

P1 = P0 * S1 / S0

P1 = de aangepaste prijs; P0 = de prijs van het jaar; S1 = de Agoria loonindex van de maand oktober voorafgaand aan jaar n; S0 = de Agoria loonindex van de maand januari voorafgaand aan jaar n-1; Jaar n = het contractjaar waarvoor de prijsaanpassing zal gelden; Jaar n-1 = het contractjaar voorafgaand aan jaar n.

Indien de Diensten buiten België worden verricht, zal de indexering gebaseerd zijn op de Belgische consumentenprijsindex van de maand voorafgaand aan de indexering.

9.3. De vergoedingen voor de Diensten worden aangerekend zoals vermeld in de Bestelbon.

9.4. Tenzij anders overeengekomen in de Bestelbon, zijn facturen betaalbaar dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum. Indien een factuur niet binnen vijftien (15) werkdagen na verzending schriftelijk wordt betwist, wordt deze factuur en de daarin vermelde Diensten onherroepelijk aanvaard. eDock verzendt alle facturen van de Klant elektronisch en de Klant wordt geacht de factuur te hebben ontvangen op de eerstvolgende werkdag na verzending door eDock, tenzij eDock een geautomatiseerde retourzending of antwoord ontvangt waaruit blijkt dat de e-mail niet met succes is afgeleverd.

9.5. Indien de Klant te goeder trouw een in rekening gebracht bedrag betwist, zal de Klant: (i) eDock binnen de in artikel 9.4 genoemde termijn op de hoogte stellen, (ii) het saldo van de onbetwiste factuur op de vervaldatum betalen; en (iii) binnen vijftien (15) dagen het saldo en de in artikel 9.6 genoemde rente betalen over de verschuldigd bevonden of aanvaarde bedragen.

9.6. Indien de Klant enige krachtens deze Overeenkomst aan eDock verschuldigde betaling niet op de vervaldatum voor betaling verricht (en dergelijke facturen niet worden betwist), heeft eDock automatisch en zonder aanmaning recht op een conventionele vertragingsrente gelijk aan één (1) procent per begonnen maand (of, indien dit wettelijk niet is toegestaan, het hoogste door de wet toegestane tarief). eDock kan een vast schadebedrag in rekening brengen dat gelijk is aan 10% van het uitstaande en verschuldigde bedrag met een minimum van 100 euro.

9.7. De Klant heeft niet het recht enige betaling op te schorten zonder akkoord van beide partijen.

 1. VERTROUWELIJKHEID

10.1. Elke partij (de “Ontvangende Partij”) begrijpt dat de andere partij (de “Bekendmakende Partij”) vertrouwelijk en/of eigendomsrechtelijk materiaal betreffende de activiteiten van de Bekendmakende Partij (hierna “Vertrouwelijke Informatie” van de Bekendmakende Partij genoemd) heeft bekendgemaakt of kan bekendmaken. Dergelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, informatie die bestaat uit of betrekking heeft op de technologie, handelsgeheimen, knowhow, bedrijfsvoering, plannen, strategieën, klanten en prijzen van de Bekendmakende Partij, alsmede informatie ten aanzien waarvan de Bekendmakende Partij contractuele of andere geheimhoudingsverplichtingen heeft, en/of waarvan de Ontvangende Partij weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat de Bekendmakende Partij deze als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk beschouwt.

10.2. De term “Vertrouwelijke Informatie” omvat geen informatie die: (i) algemeen beschikbaar is of wordt voor het publiek (anders dan door bekendmaking door de Ontvangende Partij in strijd met dit artikel), (ii) vóór bekendmaking door de Bekendmakende Partij op niet-vertrouwelijke basis beschikbaar was voor de Ontvangende Partij, (iii) op niet-vertrouwelijke basis beschikbaar was, is of wordt voor de Ontvangende Partij van een persoon die, voor zover de ontvangende partij weet, niet gebonden is door een vertrouwelijkheidsovereenkomst met de bekendmakende partij of het de ontvangende partij anderszins niet verboden is de aan de ontvangende partij verstrekte informatie openbaar te maken, (iv) bij de ontvangende partij bekend was voordat de informatie aan haar bekend werd gemaakt door de bekendmakende partij, (v) door de partijen schriftelijk is overeengekomen dat deze niet-vertrouwelijk is of kan worden ontdekt; (vi) door of voor de ontvangende partij is ontwikkeld onafhankelijk van de door de bekendmakende partij bekendgemaakte informatie.

10.3 Een Partij mag Vertrouwelijke Informatie bekendmaken voor zover dit vereist is bij wet, door een overheids- of andere regelgevende instantie, of door een rechtbank of een andere bevoegde gerechtelijke instantie, mits zij, voor zover dit wettelijk is toegestaan, de andere Partij zo veel mogelijk van tevoren in kennis stelt van de bekendmaking.

10.4 Elke Partij verbindt zich hierbij tot:

(a) de Vertrouwelijke Informatie geheim te houden en deze, geheel of gedeeltelijk, niet bekend te maken aan andere personen dan (i) met voorafgaande schriftelijke toestemming van de bekendmakende Partij of (ii) haar werknemers, directeuren, onderaannemers en consultants die deze Vertrouwelijke Informatie rechtstreeks moeten kennen met als enig doel te voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. De ontvangende partij zorgt ervoor dat deze personen gebonden zijn door geheimhoudingsverplichtingen die niet minder streng zijn dan die welke in deze overeenkomst zijn opgenomen.

(b) de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken in verband met deze Overeenkomst en zich ervan onthouden die Vertrouwelijke Informatie te gebruiken op een wijze die nadelig zou zijn voor de bekendmakende Partij; en

(c) dezelfde mate van zorg en middelen gebruiken als zij gebruikt om haar eigen informatie van soortgelijke aard te beschermen, maar in ieder geval niet minder dan redelijke zorg en middelen, om de vertrouwelijkheid van dergelijke Vertrouwelijke Informatie te waarborgen en te voorkomen dat derden de Vertrouwelijke Informatie gebruiken of er toegang toe hebben;

10.5.  Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst heeft eDock het recht om gegevens en andere informatie te verzamelen en te analyseren met betrekking tot het gebruik en de prestaties van verschillende aspecten van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Klantgegevens. Het staat eDock vrij om (a) dergelijke informatie en gegevens gedurende en na de looptijd van deze Overeenkomst te gebruiken om de Platformdiensten te verbeteren en te optimaliseren en voor andere ontwikkelings-, diagnostische en hersteldoeleinden in verband met de Platformdiensten en andere eDock-aanbiedingen, en (b) dergelijke gegevens in totaal openbaar te maken, mits dergelijke informatie niet direct of indirect de vertrouwelijke informatie of Klantgegevens van de Klant identificeert.

10.6.  De bepaling van dit artikel 10 blijft na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst nog vijf (5) jaar van kracht.

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

11.1. Bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst kan eDock worden verplicht om namens de Klant persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 /EG (Algemene verordening gegevensbescherming). De Klant zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die hij aan eDock verstrekt of bekendmaakt, eerlijk en rechtmatig zijn verkregen en dat hij, voor zover nodig, alle noodzakelijke toestemmingen heeft verkregen van de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. De Klant zal eDock geen toegang verschaffen tot gevoelige persoonsgegevens die specifieke gegevensbeveiligingsverplichtingen voor de verwerking van dergelijke gegevens met zich meebrengen, tenzij dit schriftelijk tussen de Partijen is overeengekomen.

11.2. Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn de rechten en verplichtingen van de Partijen vastgelegd in het Schema voor gegevensverwerking. Deze rechten en verplichtingen maken integraal deel uit van deze Overeenkomst.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Geen van de Partijen beperkt haar aansprakelijkheid (i) voor opzettelijk wangedrag of fraude, (ii) voor overlijden of persoonlijk letsel, (iii) die krachtens het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt of (iv) voor schade als gevolg van een schending van artikel 4.

12.2. Met inachtneming van artikel 12.1 is eDock uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is de totale aansprakelijkheid van eDock, hetzij uit onrechtmatige daad, hetzij voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst, per Contractjaar beperkt tot honderd procent (100%) van de in dat Contractjaar uit hoofde van de Overeenkomst betaalde en te betalen vergoedingen.

12.3. Onverminderd artikel 12.1 is eDock niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van goodwill, inkomstenderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van kansen en kosten van het leveren van producten, diensten of technologie. Bovendien is eDock niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit beslissingen die zijn genomen op basis van gegevens die via de Platformdiensten zijn gegenereerd.

12.4. Met inachtneming van artikel 12.1 is eDock niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de geleverde infrastructuur, zoals vandalisme, of directe schade, zoals diefstal door inbraak. De infrastructuur van eDock is ontworpen om diefstal van fietsen en scooters zo lang mogelijk te vertragen, maar kan geen knoeibestendige beveiliging garanderen.

 1. DUUR

Tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen in de Aankooporder, wordt deze Overeenkomst aangegaan en is zij van kracht voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van ondertekening van de Aankooporder.

13.1. Tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen in de Aankooporder, wordt de duur van deze Overeenkomst automatisch verlengd voor een periode van twaalf (12) maanden (“Verlengde Termijn”) op het einde van de Initiële Termijn en op het einde van elke Verlengde Termijn, tenzij één der Partijen de andere Partij uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de Initiële Termijn of de betreffende Uitgebreide Termijn schriftelijk in kennis stelt van de beëindiging van deze Overeenkomst aan het einde van de Initiële Termijn of de betreffende Uitgebreide Termijn, al naar gelang het geval.

 1. BEËINDIGING

14.1 Onverminderd het recht van die Partij om schadevergoeding te eisen, heeft elke Partij het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij:

indien de Partij die de Overeenkomst niet beëindigt een wezenlijke inbreuk op de Overeenkomst pleegt en deze inbreuk niet binnen dertig (30) dagen na een schriftelijk verzoek van de kennisgevende Partij heeft hersteld. De verlenging van de herstelperiode wordt echter niet op onredelijke wijze geweigerd indien de niet-afbrekende Partij op eerlijke en redelijke wijze is begonnen met herstel en dit ook blijft doen;

indien de andere Partij faillissement aanvraagt, een onvrijwillige faillissementsaanvraag ontvangt die niet binnen negentig (90) dagen wordt betwist, insolvent wordt of een aanzienlijk deel van haar activa in beslag wordt genomen.

14.2. In aanvulling op het voorgaande heeft eDock het recht de Overeenkomst te beëindigen in geval van niet-betaling van vergoedingen gedurende twee (2) maanden nadat deze verschuldigd zijn geworden.

 1. GEVOLGEN VAN BEËINDIGING

15.1. Het aflopen of de beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook heeft geen invloed op de opgebouwde rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen of aansprakelijkheden van de Partijen die bestaan op het moment van beëindiging, met inbegrip van het recht om schadevergoeding te eisen voor een inbreuk op de Overeenkomst die bestond op of vóór het moment van beëindiging of afloop.

15.2. Bij beëindiging of afloop van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen:

Met inachtneming van artikel 15.2 worden alle gebruiksrechten van de Klant en de Geautoriseerde Gebruikers met betrekking tot de Platformdiensten die onder deze Overeenkomst zijn verleend, onmiddellijk beëindigd;

De Klant zal alle vergoedingen betalen die verschuldigd zijn of worden tot aan de beëindiging of afloop.

Gedurende een periode van maximaal zestig (60) dagen na beëindiging of afloop van de Overeenkomst zal de Klant toegang krijgen tot het Platform. Als alternatief zal eDock op verzoek van de Klant de Klantgegevens aan de Klant verstrekken in het tussen Partijen overeengekomen formaat. eDock is gerechtigd de bestede tijd aan de Klant in rekening te brengen volgens zijn dan geldende standaardtarieven.

 1. SUSPENSIE

16.1. eDock kan de Platformdiensten opschorten indien (i) vergoedingen niet worden betaald binnen één (1) maand nadat deze verschuldigd zijn, (ii) eDock kennis krijgt van naar haar oordeel geloofwaardig bewijs dat de Klant en/of de gemachtigde gebruiker de Platformdiensten gebruikt in strijd met enig toepasselijk recht, (iii) het gebruik van de Platform Diensten door de Klant en/of de gemachtigde gebruiker in strijd is met deze Overeenkomst of de normale werking van de Platform Diensten en/of infrastructuur verstoort, (iv) de beveiliging van het Platform en/of de Plug-in in gevaar komt of (v) eDock het recht heeft om deze Overeenkomst te beëindigen wegens een oorzaak.

16.2. In elk geval van opschorting zoals hierboven uiteengezet, zal eDock redelijke inspanningen leveren om de Klant achtenveertig (48) uur van tevoren in kennis te stellen, tenzij eDock redelijkerwijs bepaalt dat een kortere kennisgeving noodzakelijk is of dat geen kennisgeving mogelijk is om de belangen van eDock, de Klant, Geautoriseerde Gebruikers en/of derden te beschermen

 1. OVERMACHT

17.1. Indien een Geval van Overmacht leidt tot een niet-nakoming of vertraging in de nakoming door een der Partijen van een verplichting uit hoofde van dit Contract (anders dan een verplichting tot betaling), wordt die verplichting opgeschort voor de duur van het Geval van Overmacht.

17.2. Een Partij die zich bewust wordt van een Geval van Overmacht dat resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een niet-nakoming of vertraging van de uitvoering door die Partij van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst, zal: (a) de ander onmiddellijk op de hoogte stellen; en (b) de ander op de hoogte stellen van de periode gedurende welke deze niet-nakoming of vertraging naar verwachting zal voortduren.

17.3. Een Partij waarvan de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst wordt beïnvloed door Overmacht, neemt redelijke maatregelen om de gevolgen van die Overmacht te verzachten.

 1. DIVERSEN

18.1. Volledige Overeenkomst – Deze Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst en afspraak tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangt en heeft voorrang op alle eerdere overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot hetzelfde onderwerp die nog van kracht zijn tussen de Partijen.

18.2. Kennisgeving – Elke kennisgeving in het kader van deze Overeenkomst zal worden verzonden per aangetekende of gecertificeerde post, met ontvangstbevestiging, of door een erkende bezorgdienst die de traceerbaarheid garandeert, aan de in kennis te stellen Partij op het in de Inkooporder vermelde adres.

18.3. Rangorde – In geval van een conflict tussen de voorwaarden van een van de bovenstaande documenten, zal het conflict worden opgelost in de volgende rangorde: (i) de Aankooporder, (ii) de SOW, (iii) de Exhibits en (iv) de onderliggende dienstvoorwaarden. Om twijfel te voorkomen, erkennen en komen de Partijen uitdrukkelijk overeen dat eventuele aanvullende voorwaarden zoals inkoop- of factureringsvoorwaarden niet van toepassing zijn, zelfs indien in deze voorwaarden anders is bepaald.

18.4.  Onderaanneming – eDock is gerechtigd voor de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst gebruik te maken van onderaannemers, mits deze onderaanneming de aansprakelijkheid van eDock uit hoofde van deze Overeenkomst niet vermindert.

18.5.  Overleving van verplichtingen – Alle bepalingen van de Overeenkomst die uitdrukkelijk zijn gemarkeerd om na beëindiging of afloop van de Overeenkomst van kracht te blijven, alsmede alle bepalingen van de Overeenkomst die strekken tot handhaving of uitvoering van de Overeenkomst na beëindiging of afloop van de Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot verworven betalingsrechten, gebruiksbeperkingen, geheimhoudingsverplichtingen en aansprakelijkheidsbeperkingen, blijven van kracht


18.6.  Aard – Tenzij de aard van de verbintenis redelijkerwijs een resultaatsverbintenis vormt, worden de verplichtingen uit hoofde van dit contract opgevat als middelenverbintenissen.

18.7.  Identificatie van de Klant – eDock mag de naam en het logo van de Klant gebruiken in klantenlijsten, resultatenoproepen en persberichten, marketingmateriaal en op zijn website. Op schriftelijk verzoek van de Klant aan eDock zal eDock de naam en het logo van de Klant van zijn openbare website verwijderen.

18.8.  Niet-werving – Gedurende de looptijd van de Overeenkomst (en/of enige verlenging daarvan) en gedurende een periode van één jaar na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst zal geen van beide partijen (direct of indirect) (anders dan door reclame die niet specifiek op één of meer personen is gericht) een onafhankelijke contractant of werknemer van de andere partij werven of werven voor een dienstverband of aanstelling als onafhankelijke contractant.

18.9.  Geen overdracht – De Klant mag deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, eDock. eDock kan deze Overeenkomst in zijn geheel overdragen (inclusief de Inkooporder en/of de SOW) na schriftelijke kennisgeving zonder toestemming van de andere partij in verband met een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie of verkoop van vrijwel alle activa, zolang de verkrijger ermee instemt gebonden te zijn aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst (“Toegestane Overdracht”). In het geval van een Toegestane Overdracht zal eDock de Klant van een dergelijke overdracht in kennis stellen.

18.10. Geen verklaring van afstand – Als een partij niet aandringt op uitvoering door de andere partij van een bepaling van deze Overeenkomst, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van het recht van die partij om een dergelijke bepaling, recht of rechtsmiddel in dit of enig ander geval te doen gelden.

18.11. Scheidbaarheid – Voor zover mogelijk worden de bepalingen van deze Overeenkomst zodanig geïnterpreteerd dat zij geldig en afdwingbaar zijn volgens het toepasselijke recht. Indien echter een of meer bepalingen van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden geacht, blijven de rest van die bepaling en deze Overeenkomst volledig van kracht alsof die ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepaling hierin nooit was opgenomen. Bovendien zullen de Partijen in dat geval de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) of een deel daarvan wijzigen en/of een nieuwe bepaling overeenkomen, zodat de bedoeling van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) zoveel mogelijk wordt weerspiegeld.

18.12. Non-concurrentie – Niettegenstaande iets anders in deze Overeenkomst, (a) zal het eDock in geen geval verboden zijn diensten te verlenen die concurrerend zijn met, of vergelijkbaar zijn met, de Diensten aan een derde partij; en (b) om twijfel te voorkomen, staat het eDock vrij gebruik te maken van de algemene kennis, vaardigheden en ervaring van zijn personeel, alsmede van alle ideeën, concepten, knowhow en technieken, verworven of gebruikt in overeenstemming met deze Overeenkomst; in elk geval op voorwaarde dat eDock geen Vertrouwelijke Informatie van de Klant gebruikt in strijd met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

18.13. Relatie tussen de Partijen – eDock is volledig vrij en onafhankelijk in de uitvoering van de Diensten. Er is geen hiërarchische relatie tussen eDock (of werknemers, agenten of onderaannemers) en de Klant. Niets in deze Overeenkomst mag worden opgevat als het creëren van een partnerschap, joint venture, agentschap of anderszins tussen de Partijen. Geen der partijen heeft het recht om namens de andere partij een overeenkomst aan te gaan.

18.14. Toepasselijk recht en jurisdictie – Deze Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst of het onderwerp of de vorming ervan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Nijvel (Waals-Brabant) (België) exclusief bevoegd zijn om geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan en die niet in der minne kunnen worden geschikt, te beslechten.